پس از اتمام ترجمه ، فایل ترجمه حداکثر تا تاریخ اعلام شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد. در مواردی که پرداخت بخشی از هزینه ترجمه به پایان کار موکول شده ، ارسال فایل پس از تسویه کامل هزینه انجام خواهد شد.

ترجمه های سطح A دارای سرویس ویرایش رایگان هستند. پس از تحویل ترجمه مهلتی سه روزه برای بررسی ترجمه در نظر گرفته شده است که در صورت وجود اشکلات احتمالی و عدم رضایت ، با استفاده از فرم درخواست ویرایش ترجمه ، درخواست خود را برای ویرایش ترجمه در سیستم ثبت نمایید. ترجمه مجددا جهت رفع اشکال به مترجم ارجاع داده می شود. در صورتی که مترجم نتواند رضایت شما را برآورده کند ترجمه جهت ویرایش به مترجم دیگری ارجاع داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که پس از گذشت 3 روز هزینه ترجمه به حساب مترجم واریز شده و چنانچه پس از این مدت درخواست ویرایش در سیستم ثبت شود ، ترجمه جهت ویرایش فقط به مترجم اولیه ارجاع خواهد شد و امکان ارجاع آن به مترجم دیگر وجود نخواهد داشت.

 

حقوق کارفرما :

1) در صورت تاخیر بیش از 3 روز به ازای هر روز تاخیر %5 از مبلغ ترجمه ( تا سقف %50 ) به شما عودت داده خواهد شد. در صورت تاخیر بیش از 10 روز کل هزینه ترجمه به کارفرما عودت داده شده و ترجمه به صورت رایگان تحویل داده خواهد شد.

2) در مواردی که حجم ترجمه بالاست ( بیش از 18000 کلمه ) در صورتی که تاخیر تحویل ترجمه از نصف زمان در نظر گرفته شده برای تحویل بیشتر شود کل مبلغ پرداخت شده به کارفرما عودت داده خواهد شد.

در حالت دوم در صورتی که کارفرما تمایل به ادامه کار داشته باشد به صورت توافقی بخشی از هزینه ترجمه ( تا سقف %50 ) کسر شده و ترجمه در تاریخ تعیین شده جدید تحویل داده خواهد شد.