انتخاب کلمات مناسب در ترجمه فارسی به انگلیسی

در ترجمه فارسی به انگلیسی اغلب با مواردی مواجه می شویم که برای یک کلمه در فارسی چند معادل مشابه در انگلیسی وجود داشته دارد. کار مترجم ماهر انتخاب کلمه ی درست متناسب با بافت جمله است. در این مقاله قصد داریمم تفاوت سه کلمه ی هم خانواده و متفاوت decay، decompose و rot را توضیح دهیم.

Decay، decompose یا rot؟

ترجمه فارسی این سه کلمه چیست و چه تفاوتی دارند؟

کلمه decay به عنوان فعل به فرآیند تغییرات شیمیایی در مواد و تحلیل رفتن آنها اشاره دارد. به ترجمه ی فارسی به انگلیسی جمله زیر دقت کنید:

گوشت در هوای گرم به سرعت فاسد می شود: Meat decays quickly in warm weather

 

کلمه decompose به عنوان اسم به معنای اعضای فاسد بدن موجودات زنده است. به ترجمه فارسی به انگلیسی جمله زیر دقت کنید:

بوی گوشت فاسد بدن آن حیوان مرده بلند شد: The decomposing flesh of the dead animal began to smell.

 

کلمه rot به عنوان فعل به معنای فاسد شدن و به عنوان اسم مواد گیاهی و حیوانی فاسد است. به ترجمه فارسی به انگلیسی جملات زیر دقت کنید:

گوشت فاسد شد:The meat began to rot

گوشت فاسد نخور: Don’t eat rotten mean