آموزش فعل مرکب Give up

این فعل یک فعل مرکب تفکیک پذیر است ومعادل فارسی آن "دست از تلاش برداشتن" یا "رها کردن کاری یا چیزی" است.

مثال در جمله انگلیسی :              Don't give up, keep trying

ترجمه فارسی: جا نزن به سعی ات ادامه بده.

مثال در جمله انگلیسی :              Sarah got bored with her job and decided to give it up

ترجمه فارسی: سارا از کارش خسته شد و تصمیم گرفت آن را رها کند

مترادف give up به انگلیسی: stop trying, stop doing something