آموزش فعل مرکب Break up

این فعل یک فعل مرکب تفکیک ناپذیر است ومعادل فارسی آن "پایان دادن به رابطه" است.

مثال در جمله انگلیسی :              He lost his job and his marriage broke up

ترجمه فارسی: او شغلش را از دست داد و ازدواجش بهم خورد.

مثال در جمله انگلیسی :              Money trouble broke up their marriage

ترجمه فارسی: مشکلات مالی ازدواج آنها را بهم زد. 

ترجمه به انگلیسی: finish  a relationship