آموزش فعل مرکب Keep up

این فعل یک فعل مرکب تفکیک پذیر است ومعادل فارسی آن "ادامه دادن، حفظ کردن، بالا نگه داشتن" است.

مثال در جمله انگلیسی :              You are doing well. keep it up

ترجمه فارسی: شما دارید خوب پیش می روید همینطوری ادامه بدهید. 

مثال در جمله انگلیسی :              Please try to keep your morale up

ترجمه فارسی: سعی کن روحیه ات را حفظ کنی. 

ترجمه به انگلیسی: continue at the same speed or level