انتخاب کلمات مناسب در ترجمه فارسی به انگلیسی

در ترجمه فارسی به انگلیسی اغلب با مواردی مواجه می شویم که برای یک کلمه در فارسی چند معادل مشابه در انگلیسی وجود داشته دارد. کار مترجم ماهر انتخاب کلمه ی درست متناسب با بافت جمله است. در این مقاله قصد داریم تفاوت دو صفت deadly و deathly را توضیح دهیم.

deadly یا deathly؟

ترجمه فارسی این دو صفت چیست و چه تفاوتی دارند؟

این دو صفت در گفتمان فارسی  به معنای کشنده می باشند. در ادامه با ارائه نمونه ترجمه های فارسی به انگلیسی تفاوت آنها را دقیقا توضیح خواهیم داد. 

صفت deadly به اسمی تعلق می گیرد که عامل مرگ یا احتمال کشتن دارد. به ترجمه ی فارسی به انگلیسی جمله زیر دقت کنید:

تو در خطر مرگ هستی : you are in deadly danger 

 

کلمه deathly به عنوان صفت به معنای مرگباراست یعنی چیزی که نشان از مرگ دارد. به ترجمه فارسی به انگلیسی جمله زیر دقت کنید:

سکوت مرگبار: deathly silence