آموزش فعل مرکب Turn sb/sth down

این فعل یک فعل مرکب تفکیک پذیر است ومعادل فارسی آن "رد کردن/شدن پیشنهاد یا رد کردن/شدن کاری" است.

مثال در جمله انگلیسی :             I applied for several jobs but I was turned down for each one

ترجمه: من برای چندین کار درخواست دادم اما برای هیچ کدام پذیرفته نشدم

ترجمه به فارسی: نپذیرفتن

مترادف به انگلیسی: to refuse an application., an offer, etc