آموزش فعل مرکب Let sb down

این فعل یک فعل مرکب تفکیک پذیر است ومعادل فارسی آن "نام امید کردن" است.

مثال در جمله انگلیسی :             You can rely on me; I'll never let you down

ترجمه: می تونی به من اطمینان کنی، من هرگز پشتت را خالی نمی کنم

ترجمه به فارسی: مایوس کردن، ناامید کردن، سرکار گذاشتن، پشت کسی را خالی کردن

مترادف به انگلیسی: to disappoint somebody by failing to do what you were expected to do