آموزش فعل مرکب Calm sb down

این فعل یک فعل مرکب تفکیک پذیر است ومعادل فارسی آن "آرام کردن" است.

مثال در جمله انگلیسی :             She did her best to calm her child down

ترجمه: او نهایت سعی اش را کرد تا بچه اش را آرام کند

ترجمه به فارسی: آرامش یافتن، آرام شدن، آرام کردن

مترادف به انگلیسی:  became calm, make somebody calmer