مراحل نگارش رزومه

از کجا شروع کنیم؟ 

گام اول در نگارش یک رزومه تعیین شغل موردنظر است؛ شغلی که برای بدست آوردن آن اقدام به نگارش رزومه کرده اید.

گام دوم تعیین کلمات کلیدی برای رزومه است چراکه بسیاری از مدیران و کارفرمایان در بررسی رزومه به دنبال آن کلمات کلیدی هستند.

گام سوم تعیین قالب رزومه است. نمی توان برای تمام رزومه ها از یک نوع قالب استفاده کرد. باید بدانید که کدام یک از انواع رزومه مناسب کار  شماست: براساس ترتیب زمانی، کاربردی، ترکیبی.

گام چهارم دقت در انتخاب عنوان مطالب در رزومه است. انتخاب عنوان مناسب برای درج مطالب در رزومه بسیار مهم است چراکه در تصمیم گیری برای خواندن محتوای آن بخش بسیار تاثیرگذار است.

گام پنجم تعیین اهداف شغلی در نگارش رزومه است. نکات مثبت و منفی این کار را در نظر داشته باشید. بدانید که چگونه می توان این کار را به خوبی انجام داد.

گام ششم بیان صلاحیت های شماست. مطمئن شوید که در این قسمت داشته های خود را به بهترین نحو به کارفرمایتان ابراز می کنید. بدانید که چگونه در چند جمله می توانید خود را بدرخشانید.

گام هفتم بیان سوابق کاری در رزومه است. تجارب کاری خود را به بهترین شکل بیان کنید و تاریخ های اشتغال به کار خود را به درستی ذکر کنید.

گام هشتم بیان افتخارات و دستاوردها در رزومه شغلی شماست. به کارفرمای خود نشان دهید که ارزش استخدام شدن یا حداقل دعوت برای محاصبه را دارید.

گام نهم به سوابق تحصیلی شما مربوط می شود. چگونگی بیان سوابق تحصیلی در رزومه، میزان ذکر جزئیات و یا اینکه اصلاً نیازی به ذکر این سوابق هست یا نه بستگی به شغل موردنظر شما دارد.

گام دهم بیان خدمات و مهارتهای اجتماعی در پایان رزومه است. هرآنچه که فکر می کنید ارزش گفتن داشته باشد را می توانید در این قسمت بیان کنید.    

چگونه رزومه بنویسیم: هرآنچه که باید در مورد نگارش رزومه بدانید

 برای دانلود قالب رزومه به انگلیسی کلیک کنید.

برای مشاهده یک نمونه رزومه به انگلیسی کلیک کنید.