چگونه ترجمه کنیم؟

به منظور ارزیابی درست مساله باید بدانیم که ترجمه چه تاثیری دارد. برای درک سختی این موضوع، باید نگاهی به فرآیند ترجمه و زبان انسان داشته باشیم، زبانی که مترجم با آن سر و کار دارد. زبان انسان یکی از پیچیده ترین و غنیی ترین استعدادهای خداوند است؛ پیچیدگی که ترجمه را به امری چالش برانگیز تبدیل می کند.

معنای متفاوت کلمات انگلیسی به فارسی

کلمات انگلیسی مانند "dog"  یا "trunk" در ترجمه به فارسی می تواند بسیار ابهام آور باشد. در دیکشنری انگلیسی به فارسی برای کلمه "dog"  دست کم چهار مترادف به فارسی خواهید یافت. کلمه انگلیسی “trunk”” تنها یک مدخل در دیکشنری است اما شش معنای متفاوت به فارسی دارد. چگونه می توان از بین معانی مختلف، معنایی درست کلمه انگلیسی را در فارسی یافت؟

افراد انگلیسی زبان به راحتی معنی درست ان کلمه در جمله را تشخیص می دهند. آنها از نشانه هایی از این قبیل استفاده می کنند:

(1)    گرامر - آیا کلمه اسم است؟ فعل؟ مفعول مستقیم؟ یا...؟

(2)    ارتباط کلمه با متن – یعنی سایر کلمات جمله، سایر جملات، پاراگراف های دیگر، و به طور کلی به نوع گفتار متن توجه می کنند.

(3)    موقعیت – گوینده در مورد چه شرایطی صحبت می کند و از ما انتظار چه پاسخی را دارد؟

به این سه فاکتور  بافت دستوری، بافت گفتاری، و بافت موقعیتی گفته می شود. این فاکتورها نشان می دهند که کدامیک از معانی مختلف کلمه در ترجمه انگلیسی به فارسی متن موردنظر شما صدق می کند.

اما گاهی ابهاماتی وجود دارد. زمانی که سعی داریم متنی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنیم، موضوع مبهم تر نیز می شود چراکه علاوه بر دیکشنری انگلیسی به فارسی به دیکشنری تخصصی در حوزه ی موردنظر نیاز دارید. گرچه دو کلمه ی انگلیسی و فارسی می توانند معنای متناظری داشته باشند اما به ندرت عینا همانند هستند. بهه طور کلی آنچه که بیش از همه در ترجمه انگلیسی به فارسی به شما کمک می کند توجه به بافت متن است. بایدد به اصطلاحات انگلیسی هم توجه داشته باشید و در ترجمه ی آنها از اصطلاحات معادل در فارسی استفاده کنید..